Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/baza-internowanych/125362,Opis-pol-w-Bazie-Internowanych.html
21.02.2024, 08:55

Opis pól w Bazie Internowanych

Przewodnik dla Korzystających z Bazy Internowanych

NAZWISKO I IMIĘ

Uzupełniono na podstawie dokumentów wytworzonych przez organa bezpieczeństwa PRL. Pole może zawierać różne wersje nazwiska oraz nazwiska rodowe. W przypadku braku wyników dla "nazwisko i imię" prosimy spróbować wpisać różne wersje używanych form nazwiska.

DATA URODZENIA 

Informacje dostępne w tym polu należy wprowadzać według ustalonego schematu tj. dzień-miesiąc-rok np. 01-01-1941.

IMIĘ OJCA 

Uzupełnione na podstawie dostępnych materiałów wytworzonych przez organa bezpieczeństwa PRL.

 FOTOGRAFIE 

Zamieszczone fotografie pochodzą w większości z zasobu IPN (głównie akta paszportowe i akta internowania) oraz innych stron i portali IPN; użytkownicy mogą również przesyłać swoje zdjęcia typu legitymacyjnego (wraz ze zgodą na ich wykorzystanie).

KATEGORIA INTERNOWANIA

Baza zawiera nie tylko informacje o osobach zatrzymanych ze względów politycznych, ale również o dygnitarzach partyjnych PZPR. W przypadku niektórych osób nie udało nam się określić dokładnej przyczyny internowania - kategoria "brak informacji".

 MIEJSCE INTERNOWANIA 

Są to ośrodki internowania, a także areszty śledcze i inne miejsca, które udało nam się powiązać ze wskazanymi osobami. Miejsca wyświetlają się w kolejności alfabetycznej, a nie chronologicznej (kolejności miejsc internowania). Po wybraniu danego przycisku - miejsca internowania, baza filtruje osoby przypisane do danej lokalizacji. W niektórych przypadkach nie udało nam się ustalić miejsca, więc wartość w polu pozostanie "nieustalone".

 NUMER DECYZJI 

Może być więcej niż jedna wartość. Pole będzie puste jeśli nie udało nam się jeszcze ustalić numeru decyzji.

DATY INTERNOWANIA 

Za punkt wyjścia zostały przyjęte daty ze spisu IPN BU 1460/1. W toku prac są one weryfikowane i uzupełniane o inne warianty początku i/lub końca internowania (po ukośniku z sygnaturą jako źródłem informacji). Konkretne daty pobytu w ośrodkach mogą zawierać nieścisłości spowodowane różnymi datami wydania decyzji o internowaniu i faktycznego umieszczenia w ośrodku odosobnienia, przebywaniem w aresztach śledczych i przepustkach itd. W toku prac nad bazą będziemy uzupełniać i aktualizować te dane.

INFORMACJE DODATKOWE 

Informacje przydatne do wskazania podstawy internowania np. działalność w NSZZ „Solidarność”, zapisy nawiązują głównie do działalności w okresie poprzedzającym stan wojenny (lata 1980-1981). Szczegółowe biogramy dot. opisywanych osób są podlinkowane w sekcji „Zobacz więcej”.

Niekiedy zapisy mogą mieć tylko szczątkowy charakter np. członek NSZZ „Solidarność". Wraz z postępem prac „informacje dodatkowe” podobnie jak zapisy w innych polach będą uzupełniane i rozbudowywane.

Realizując nasze ustawowe obowiązki, w opisach – biogramach osób internowanych dodawaliśmy również informacje o fakcie rejestracji w charakterze osobowych źródeł informacji organów bezpieczeństwa państwa w okresie między 1945 a 1990 rokiem. Tego typu informacje nie mają charakteru ocennego, są oparte na zachowanych dostępnych materiałach archiwalnych i ewidencyjno-kartotecznych.

Do ośrodków internowania trafiały osoby, które w momencie zatrzymania współpracowały z bezpieką, Internowani, którzy mieli (czasami bardzo krótki) epizod współpracy, zakończonej przed 13 grudnia 1981 r., osoby, które zostały pozyskane do współpracy podczas okresu internowania (często groźbami i szantażem). Odrębną kategorią byli zarejestrowani już po okresie internowania, czasami pod koniec lat 80.

Przy korzystaniu przydatny może być Słownik terminów stosowanych w pracy operacyjnej organów bezpieczeństwa PRL

DECYZJA O INTERNOWANIU 

Plik cyfrowy w formacie pdf będący podstawą do zatrzymania i skierowania do ośrodka odosobnienia.

ZOBACZ WIĘCEJ (LINKI) 

Odnośniki do stron IPN, gdzie można zapoznać się z biogramami opisywanych postaci.

SEKCJE DODATKOWE 

W części "Kontakt" podano adres mailowy do przesyłania uwag i uzupełnień oraz przyciski do Informacji dla Czytelników i Mapy miejsc internowania.

POWRÓT DO BAZY

INFORMACJE ►


Decyzja o internowaniu

Opcje strony