Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/internowani-statystyki/153350,Internowani-statystyki.html
2023-12-05, 03:44

Internowani - statystyki

Opracowano na podstawie: Notatka dotycząca osób internowanych w stanie wojennym, opracowana w Biurze Śledczym MSW, 12 grudnia 1982 r., AIPN, 1585/1061, k. 179–181, za: Kozłowski Tomasz, Olaszek Jan, Internowani w stanie wojennym. Dane statystyczne, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, 2 (16), s. 507–510

Dane osobowo-poznawcze internowanych w okresie stanu wojennego


1. W okresie stanu wojennego wydano ogółem 10 132 decyzje o internowaniu.

Dotyczyły one 9 736[1] osób

1 008 kobiet
8 728 mężczyzn

 • Internowani_płeć
  Internowani_płeć

2. Struktura wiekowa internowanych:
– do 25 lat 1 446 14,85%
– 26–40 lat 5 636 57,89%
– 41–60 lat 2 568 26,38%
– ponad 60 lat 89 0,88%

 • Struktura_wiekowa
  Struktura_wiekowa


3. Internowani legitymowali się wykształceniem:
– podstawowym 1 414 14,52%
– zasadniczym zawodowym 2 545 26,14%
– średnim 3 453 35,47%
– wyższym 2 324 23,87%
w tym: wyższym technicznym 302

 • Wykształcenie
  Wykształcenie

4. Struktura zawodowa internowanych5:
– pracownicy fizyczni 4 162 osoby 42,75%
– pracownicy umysłowi 3 814 osób 39,17%
w tym: prac[ownicy] naukowi 361
– chłopi 298 3,06%
– studenci 463 4,76%
– uczniowie 85 0,87%
– renciści i emeryci 132 1,35%
– inni niepracujący 536 5,51%
– pozostali 246 2,53%

 • Struktura_zawodowa
  Struktura_zawodowa

5. Przynależność organizacyjna internowanych[2]:
– członkowie PZPR 335 osób 3,44%
– ZSL 56 0,58%
– SD 48 0,49%
– organizacji młodzieżowych (poza NZS) 76 0,78%
– czł[onkowie] NSZZ „Solidarność” 7 844 80,57%
w tym: działacze komisji zakładowych 1 861
czł[onkowie] zarządów regionalnych 808
czł[onkowie] Komisji Krajowej 78
– czł[onkowie NSZZ „Solidarność” RI[3] 333 3,42%
w tym: działacze szczebla regionalnego i centralnego 155
– członkowie NZS 410 4,21%
w tym: działacze uczelniani 192
działacze szczebla centralnego 13
– członkowie innych związków
zawodowych 23 0,24%
– niezrzeszeni 993

 • Przynależność_organizacyjna
  Przynależność_organizacyjna

6. W stosunku do 424 osób uchylono decyzje o internowaniu na skutek zastosowania wobec nich aresztu tymczasowego.


[1] 396 decyzji wydano w odniesieniu do osób, które zostały ponownie internowane po uprzednim
zwolnieniu z ośrodka odosobnienia [przypis oryginalny];TK, JO

[2] Dane według stanu na dzień, w którym nastąpiło internowanie; TK, JO

[3] Prawidłowa nazwa: NSZZ RI „Solidarność”; TK, JO

Opcje strony