Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Rzeszów

Do fali ogólnopolskich protestów sierpniowych 1980 r. dołączyły się również liczne zakłady pracy względnie dobrze zindustrializowanego województwa rzeszowskiego. Już 14 sierpnia 1980 r. na Wydziale Obróbki Mechanicznej WSK-PZL w Rzeszowie rozpoczął się strajk, a na innych wydziałach organizowano przerwy w pracy. Wśród wysuwanych postulatów oprócz uznania wolnych niezależnych związków zawodowych, podnoszono również kwestie socjalno-bytowe. W następnych dniach do strajku dołączyły się kolejne zakłady pracy („Predom-Zelmer”, MPK, Lokomotywownia PKP w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Kupnie i in.) Szacuje się, że od 22 do 28 sierpnia akcję protestacyjną rozpoczęło około 4200 pracowników zakładów województwa rzeszowskiego. Ożywienie w środowisku robotniczym tylko nieznacznie zmalało po podpisaniu porozumień w sierpniu 1980 r. Od tego momentu działania pracowników zakładów koncentrowały się na potwierdzeniu osiągniętych przywilejów w skali lokalnej i organizowaniu struktur terenowych nowego związku. 4 września 1980 r. rozpoczął się strajk w WSK-PZL w Mielcu, którego efektem było powstanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS). Na rozmowy ze strajkującymi przybyli przedstawiciele władz. W wyniku uzgodnionego porozumienia strona rządowa uznała prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych oraz do strajku. Uzyskano również obietnicę spełnienia żądań płacowych. Protesty pracowników WSK-PZL Rzeszów doprowadziły do porozumienia pomiędzy powołanym Międzywydziałowym Komitetem Strajkowym a dyrekcją zakładu. 17 września w tymże zakładzie powstał Komitet Założycielski (KZ) NSZZ. Jego przewodniczącym został Andrzej Kuźniar.

Pierwsza niezależna, struktura związkowa o charakterze wojewódzkim powstała 12 września 1980 r., na mocy porozumienia KZ WSK-PZL w Rzeszowie i KZ „Predom-Zelmer”. Na czele powołanego wówczas MKZ NSZZ stanął Antoni Kopaczewski. Struktury niezależnych związków zawodowych powstawały sukcesywnie także w innych zakładach województwa rzeszowskiego. Podczas zorganizowanego 9 października spotkania przedstawicieli 11 zakładów i instytucji województwa rzeszowskiego wybrano zastępców przewodniczącego MKZ. Powołano również komitet redakcyjny biuletynu „Solidarność Związkowa”, którego pierwszy numer wyszedł 10 października. Z czasem pismo zmieniło nazwę na „Solidarność Związkowa. Wieś Rzeszowska”, a następnie ”Solidarność Rzeszowska”.

W życiu politycznym regionu struktury rzeszowskiego MKZ zaczęły odgrywać coraz większą rolę. Podczas spotkań z przedstawicielami lokalnych władz partyjnych, delegacja MKZ występowała jako jedna ze stron dialogu.

Deklarowane przez MKZ poparcie dla postulatów wysuwanych przez środowiska chłopskie nabrało cech wymiernych w trakcie zorganizowanego w Ustrzykach Dolnych strajku. 29 grudnia 1980 r. MKZ Regionu Rzeszowskiego wydał uchwałę popierającą akcję protestacyjną, a do Ustrzyk oddelegowano dwóch przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Rzeszowa. W Rzeszowie w wyniku sporu o podział majątku po Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych rozpoczęto strajk okupacyjny byłej siedziby rady. W nocy z 2 na 3 stycznia powołano Komitet Strajkowy, na którego czele stanął Jan Ogrodnik z WSK-PZL Rzeszów. Wśród żądań znalazł się m.in. postulat rejestracji niezależnego związku rolników. Do protestujących dołączyli przedstawiciele „Solidarności Wiejskiej” z Janem Kułajem na czele. Do Rzeszowa przeniósł się Ogólnopolski Komitet Strajkowy Rolników. 13 stycznia 1981 r. w około 100 zakładach regionu przeprowadzono strajk ostrzegawczy, wyrażając w ten sposób poparcie dla protestujących. Akcję strajkową w Rzeszowie poprała KKP NSZZ „S”, a na Podkarpacie, 27 stycznia 1981 r. przyjechał Lech Wałęsa. Ostatecznie protest w Rzeszowie zakończył się podpisaniem porozumienia, w dniu 19 lutego 1981 r. Strona rządowa uznała istnienie Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych i deklarowała zmianę polityki odnośnie nienaruszalności własności chłopskiej. Podpisane dzień póżniej porozumienie w Ustrzykach Dolnychmiało charakter bardziej lokalny.

Walny Zjazd Delegatów Regionu Rzeszowskiego odbył się w trzech turach, w okresie od 27 czerwca do 30 sierpnia 1981 r. Podczas pierwszej sesji zatwierdzono strukturę organizacyjną regionalnych władz związkowych, określono składy Zarządu Regionu, Prezydium i Komisji Rewizyjnej. W drugiej turze wybrano zarząd i przewodniczącego Regionu, którym został Antoni Kopaczewski oraz 20 delegatów na zjazd krajowy. W trakcie obrad na wniosek MKZ Jarosław podjęto decyzję o włączeniu jarosławskich struktur zakładowych do Regionu Rzeszowskiego. Akces do Regionu w czerwcu 1981 r. zgłosili także związkowcy z Ustrzyk Dolnych. We wrześniu 1981 r. liczbę członków NSZZ Regionu Rzeszowskiego szacowano na 240 tys. osób.
Na Zjeździe Krajowym NSZZ „Solidarność” w Gdańsku region reprezentowało w sumie 23 związkowców. W trakcie drugiej tury zajazdu wybrano skład Komisji Krajowej, do której, z ramienia regionu weszli: Antoni Kopaczewski oraz m.in. Tadeusz Kensy i Andrzej Kuźniar.

Podlegając strukturom KK NSZZ „S” 122 zakłady pracy województwa rzeszowskiego przyłączyły się do ogłoszonego strajku 28 października 1981 r. Rzeszowski MKZ organizował też akcje kolportażu ulotek podczas strajku w Rzeszowie w styczniu 1981 r. i przeciwko rządom komunistycznym w październiku 1981 r.
W Polsce południowo-wschodniej szczególnie prężnie działała opozycja chłopska. Rzeczą naturalną było połączenie sił i wzajemne współdziałanie obu środowisk. 23 listopada 1981 r. w Markowej odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność Wiejska” z woj. rzeszowskiego i MKZ NSZZ „Solidarność” z Rzeszowa. Efektem wspólnej dyskusji było sformułowanie rezolucji dotyczących spraw rolniczych i statutu „Solidarności Wiejskiej”, spraw kościelnych, w tym umieszczania krzyży w salach szkolnych i instytucjach publicznych.

Małgorzata Gliwa

Opcje strony