Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Sierpień 1980

Słupsk

5 IX 1980 w klubie „Emka” w Słupsku zwołano zebranie inaugurujące działalność MKZ, uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 zakładów pracy z województwa słupskiego.


Powołano Międzyzakładowy Komitet Założycielski w składzie: Kazimierz Duda- przewodniczący, Roman Kurnatowski, Stanisław Krajewski, Stanisław Gargol, Zbigniew Hoppe, Wojciech Zierke, Stefan Korejwo, Zenon Lasoń, Władysław Tatarczany, Alina Grzegorczyk, Stanisław Łach, Mieczysław Kluzik, Mirosław Pająk, Marek Wańkowski, Leszek Sendobry, Władysław Stojek, Alina Iciaszek, Leszek Komin.
Przedstawicielem regionu w Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S” został Roman Kurnatowski. W skład Prezydium weszli przedstawiciele największych zakładów pracy województwa Słupskiego: Fabryki Maszyn Rolniczych „Famarol”, „Sezamoru”, Komunalnego Przedsiębiorstwa Naprawy Autobusów„Kapena”, Zakładów Obuwniczych„Alka”, „Pomorzanki”, Stoczni Ustka.


Władze województwa przekazały na siedzibę MKZ „S” w Słupsku lokal przy ulicy Reymonta 12 . Po krótkim okresie czasu przekazano lokal przy ulicy Łukaszewicza 1, który został siedzibą MKZ / ZR już do 13 XII 1981. Na dzień 11 XII 1980 w MKZ „S” Słupsk zrzeszonych było 56 tysięcy członków i 280 zakładów pracy. Powołano Miejskie Komisje Koordynacyjne tzw. podregiony w Miastku, Bytowie, Człuchowie, Lęborku, Łebie, Ustce, Słupsku. Warto wspomnieć, że część zakładów pracy województwa wybrało członkostwo w gdańskim MKZ, a niektórzy ich przedstawiciele tacy jak Marian Markowski, Józef Tatar, Marek Balicki zostali wybrani członkami ZR Gdańsk czy delegatami na I KZD „S” z regionu gdańskiego.


8 XII 1980 MKZ „S” Słupsk zatwierdził strukturę organizacyjną Związku w województwie: MKZ- MKK- Komisje Zakładowe. 15 XII 1980 wyszedł pierwszy numer „Solidarności Słupskiej” pisma MKZ „S” Słupsk, później ZR Słupsk. Ukazywał się do 13 grudnia 1981. Działalność rozpoczął NSZZ RI „Solidarność”. Pierwsze koła organizacji powołano we wsiach gminy Postomino. 28 listopada 1980 został wybrany Komitet Założycielski NSZZ RI „Solidarność Wiejska” w województwie. Przewodniczącym Komitetu został Andrzej Buko z Bolesławic. Komitety Założycielskie „S” RI działały w gminach Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Postomino, Słupsk, Trzebielino.


2 I 1981 przedstawiciele zakładów pracy, Prezydium MKZ „S” w Słupsku podjęło decyzję o ustanowieniu wszystkich sobót dniami wolnymi od pracy zgodnie z uchwałą II Krajowej Komisji Porozumiewawczej „S”. Wobec zignorowania przez władze wojewódzkie decyzji słupskiej „S”, Związek zdecydował się przeprowadzić strajk 27 i 28 II 1981 w regionie. M.in. na skutek wyprzedzających działań ze strony przedstawicieli MO i SB akcja strajkowa nie powiodła się.


Od lutego 1981 uzewnętrznił się podział w słupskiej „S” na działaczy o zdecydowanych poglądach i takich, którzy opowiadali się za zachowawczymi metodami działania i szukaniu porozumienia z przedstawicielami władz. Działaczom „umiarkowanym” zarzucano współpracę z aparatem partyjnym i służbą bezpieczeństwa, eliminowanie niewygodnych działaczy. Wypominano przynależność do PZPR.
„Solidarność Słupska” opublikowała list otwarty przewodniczącego MKZ Kazimierza Dudy krytykujący członków partii, działaczy związkowych. 12 III 1981 na plenum MKZ „S” w Słupsku przyjęto rezygnację Kazimierza Dudy z pełnienia funkcji przewodniczącego. Odwołano Mirosława Pająka, Zenona Lasonia, Alinę Grzegorczyk, Leszka Komina, Wojciecha Zierkę, Marka Wańkowskiego, Z.Ortela.
Nowym przewodniczącym wybrano Tadeusza Lewańskiego. Na następnym posiedzeniu w dniu 7 V 1981wybrano Prezydium w składzie: Tadeusz Lewański- przewodniczący, Roman Kurnatowski- wiceprzewodniczący, Stanisław Krajewski- wiceprzewodniczący, Stanisław Gargol, Zbigniew Hoppe, Leszek Sendobry, Marian Laskowski, Mieczysław Kluzik, Władysław Tatarczany, Krzysztof Szeglowski, Władysław Stojak, Henryk Siuda, Marian Falander, Zdzisław Rutkowski, Henryk Wiczkowski, Bronisław Kupczyk, Stanisław Malinowski, Aniceta Wasak, Józef Kwiatkowski, Eugeniusz Nieznalski, Janusz Łaździn, Jerzy Sadka, Krzysztof Mierkułow, Stanisław Łach, Edmund Wrzos, Andrzej Bernas, Marek Karolak, Stefan Korejwo, Alicja Kulaszka.
Od 30 V do 1 VI 1981 w Zespole Szkół Kolejowych w Słupsku odbyło się I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego. 414 delegatów reprezentowało około 80 tysięcy członków.
Powołano 82-osobowy Zarząd Regionu, przewodniczącym ZR wybrano Wojciecha Zierkę, wiceprzewodniczącymi zostali Krzysztof Szeglowski, Henryk Wiczkowski. W Prezydium ZR znaleźli się Krystian Specht, Alicja Kulaszka, Janusz Czerwiński, Paweł Baranowski, Marian Laskowski, Jerzy Sadka. Rzecznikiem prasowym ZR został Krystian Specht. Wybrano 8 delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”: Andrzej Jacyna, Stefan Korejwo, Józef Lisiecki, Janusz Majewski, Leszek Matulka, Rajmund Rutkowski, Krzysztof Szeglowski , Wojciech Zierke.
Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Delegatów zobowiązała Prezydium ZR Słupskiego do utworzenia Makroregionu z ZR Gdańsk i Elbląg na zasadzie federacji. Wkrótce po I WZD regionu odbyły się wybory w podregionach. 29 VIII 1981 w kościele Najświętszej Marii Panny w Słupsku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru ZR NSZZ „S”, którego dokonał ks. biskup Ignacy Jeż. W tym samym dniu w Teatrze Dramatycznym w Słupsku odbyła się uroczystość poświęcona obchodom pierwszej rocznicy sierpnia 1980. Na uroczystość pomimo zaproszenia nie przybyli przedstawiciele KW PZPR. Podczas I KZD „S” w Gdańsku do Komisji Krajowej NSZZ „S” wybrano Stefana Korejwo, oraz z racji pełnionej funkcji przewodniczącego ZR Słupsk Wojciecha Zierkę. 16 XI 1981 zgodnie z ustaleniem KK NSZZ „S” z dnia 4 XI o rozpoczęciu przez Związek akcji propagandowej zmierzającej do uzyskania dostępu do środków masowego przekazu, na ulice Słupska wyruszyli „plakaciarze” z członkami ZR na czele. W czasie plakatowania doszło do zatrzymań, zatrzymany przez MO został Wojciech Zierke. Plakaty wydane przez ZR Słupsk, nie zakwestionowane przez cenzurę były zrywane przez zorganizowane grupy, m.in. członków związków branżowych.
18 XI 1981 Prezydium ZR Słupsk zwróciło się z apelem do członków Związku o zaprzestanie handlu wymiennego pomiędzy producentami trudno dostępnych artykułów. 25 i 26 XI 1981 na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku podjęto akcję strajkową, która była wyrazem poparcia dla strajkujących pracowników i studentów radomskiej WSI i solidaryzujących się z nimi pozostałymi ośrodkami akademickimi w kraju.
Zarząd Regionu Słupskiego udzielił pomocy poprzez KZ WSS Słupsk w zapewnieniu wyżywienia strajkującym studentom, oraz podjął uchwałę popierającą ich żądania. Była to jedna z ostatnich uchwał ZR.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony