Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/styczen-1947/bibliografia-i-czytelnia/bibliografia/121435,Zniszczyc-PSL-Dzialania-Urzedu-Bezpieczenstwa-Publicznego-wobec-ruchu-ludowego-w.html
2022-10-03, 14:19

Zniszczyć PSL. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ruchu ludowego w województwie lubelskim w latach 1944–1956

Zniszczyć PSL. Działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ruchu ludowego w województwie lubelskim w latach 1944–1956. Wybór źródeł. Wybór, opracowanie i wstęp Jacek Romanek, Warszawa–Lublin 2009, 269 s.

Nakład wyczerpany

Ziemie między Wisłą a Bugiem stały się terenem dramatycznych zmagań z okupantem niemieckim w latach 1939–1944. Do walki na Lubelszczyźnie stanęły sprawnie działające struktury polityczne i zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego. Filarem tego państwa był konspiracyjny ruch ludowy, który na terenie Lubelszczyzny działał w ramach organizacyjnych IV Okręgu. (...) W strukturach SL „Roch”, Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet walczyło około 60 tysięcy kobiet i mężczyzn. (...) Jesienią 1944 r. na wyzwolonych terenach Lubelszczyzny rozwinęło działalność Stronnictwo Ludowe (nazywane „Lubelskim”). Część działaczy chłopskich tworzyło jego struktury, traktując je jako kontynuację ruchu ludowego. Organizowali posterunki Milicji Obywatelskiej, wstępowali w szeregi Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, wykonując dyrektywy Delegatury Rządu RP na Kraj, w przeświadczeniu, że sprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest bardzo istotna dla budowania kraju ze zniszczeń i leczenia ran biologicznych narodu. Tradycyjnie aktywnie pracowali w strukturach gospodarczych i społecznych, niektórzy włączali się w realizację reformy rolnej. (...) Dla Polskiej Partii Robotniczej ludowcy stanowili poważne zagrożenie ideowe i polityczne. Byli groźnym przeciwnikiem komunistów w przejmowaniu władzy w skali ogólnopolskiej. Stąd wobec członków Polskiego Stronnictwa Ludowego organa bezpieczeństwa prowadziły szczególnie intensywne i bezwzględne działania. Codziennością stały się: inwigilacja, rozpracowywanie agenturalne struktur organizacyjnych, aresztowania i zabójstwa, represje wobec działaczy ruchu ludowego, wyjątkowo nasilone w okresie referendum w czerwcu 1946 r. i kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r.

Z  Przedmowy J. Weltera, Dyrektora IPN O/Lublin
i dr J. Gmitruka, Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

Opcje strony