POLSKIE MIESIĄCE

EN/HU

Wstęp | Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

Elektroniczny inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego

Wykonując zadania opisane w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, pion archiwalny IPN rozpoczyna publikację elektronicznych tematycznych inwentarzy archiwalnych. Jednym z nich jest inwentarz akt spraw karnych z okresu stanu wojennego przechowywanych w archiwach Instytutu. Celem publikacji inwentarza jest chęć przekazania szerokiemu gronu odbiorców szczegółowych informacji dotyczących skatalogowanych w Instytucie Pamięci Narodowej spraw karnych prowadzonych na podstawie przepisów o stanie wojennym.

Obecnie prezentujemy pierwszą grupę spraw z okresu stanu wojennego zewidencjonowanych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej. Są to zarówno sprawy sądowe, prokuratorskie, śledcze oraz kolegiów ds. wykroczeń znajdujące się w archiwach IPN na terenie całego kraju. Aplikacja internetowa będzie uzupełniana systematycznie o nowe wpisy.

Dzięki prezentowanej pomocy archiwalnej każdy zainteresowany będzie miał możliwość zapoznania się z informacjami na temat zachowanej dokumentacji będącej świadectwem represji ze strony władzy w stosunku do obywateli, w okresie stanu wojennego.

Inwentarz skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących badania naukowe jak również wszystkich tych, którzy interesują się najnowszą historią Polski.

W inwentarzu znalazły się dane dotyczące spraw oraz wszystkich osób w nich występujących. W bazie danych znalazły się więc informacje o podejrzanych/oskarżonych jak również o wszystkich prokuratorach i sędziach, którzy występują w tych sprawach, na każdym etapie ich prowadzenia.

Inwentarz składa się z czterech części złożonych z niżej wymienionych pól:

Informacje dotyczące sprawy:

 1. Sygnatura sprawy sądowej – sygnatura oryginalna oraz sygnatura pod którą zewidencjonowano akta w IPN
 2. Sygnatura postępowania prokuratorskiego – sygnatura oryginalna oraz sygnatura pod którą zewidencjonowano akta w IPN
 3. Sygnatura akt śledczych – sygnatura oryginalna oraz sygnatura pod którą zewidencjonowano akta w IPN
 4. Data rozpoczęcia sprawy
 5. Data zakończenia sprawy
 6. Tryb postępowania sądowego – wskazanie trybu w jakim sąd prowadził sprawę karną np. tryb zwyczajny, doraźny, uproszczony, przyspieszony
 7. Krótka charakterystyka sprawy – streszczenie materiałów sprawy

Podejrzani/Oskarżeni:

 1. Imię, nazwisko, data urodzenia i imię ojca
 2. Kwalifikacja prawna zarzutów wraz z opisem – podanie podstawy prawnej
 3. Opis wyroku – streszczenie wyroku

Sędziowie:

 1. Imię, nazwisko, ewentualnie stopień wojskowy w przypadku sędziów wojskowych
 2. Nazwa sądu
 3. Rola w sprawie – określenie roli sędziego w sprawie np. przewodniczący, ławnik
 4. Uwagi – informacje dodatkowe

Prokuratorzy:

 1. Imię, nazwisko, ewentualnie stopień wojskowy w przypadku prokuratorów wojskowych
 2. Nazwa prokuratury
 3. Rola w sprawie – określenie roli prokuratora w sprawie np. uczestniczenie w sprawie, twórca aktu oskarżenia, popierający akt oskarżenia
 4. Uwagi – informacje dodatkowe

 

Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej publikacji pochodzą z dokumentacji archiwalnej przechowywanej w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Składają się na nią zarówno akta spraw karnych, akta kolegiów do spraw wykroczeń, akta postępowań prokuratorskich jak również dokumentacja dochodzeniowo – śledcza Służby Bezpieczeństwa. Dokumentację tę uzupełniają informacje z rozpraw rewizyjnych i kasacyjnych.

W inwentarzu elektronicznym umieszczono informacje wyłącznie na podstawie zachowanych akt. Część akt spraw dotyczących osób represjonowanych z powodów politycznych w okresie stanu wojennego nie zachowała się do dnia dzisiejszego.

Zakres prezentowanych informacji wynika ze stanu zachowania dokumentów, na podstawie których opracowywano wpisy.

Wszystkie cytaty z oryginalnych dokumentów są opatrzone cudzysłowem.