Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Styczeń 1947

Wykaz skrótów

 • AK – Armia Krajowa
 • BCh – Bataliony Chłopskie
 • ChTPD – Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 • CKW PPS – Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partii Socjalistycznej
 • DAC – Dywizjon Artylerii Ciężkiej
 • DOW – Dowództwo Okręgu Wojskowego
 • DP – Dywizja Piechoty
 • GOP – Grupy Ochronno-Propagandowe
 • GRN – Gminna Rada Narodowa
 • KBW – Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • KMO – Komenda Milicji Obywatelskiej
 • KRN – Krajowa Rada Narodowa
 • KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • KWP – Konspiracyjne Wojsko Polskie
 • LIOK – Ludowy Instytut Oświaty i Kultury
 • MBP – Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
 • MUBP – Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
 • MO – Milicja Obywatelska
 • NKW PSL – Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
 • NSZ – Narodowe Siły Zbrojne
 • NZW – Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
 • OOP – Oddział Ochrony Pogranicza
 • ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
 • OW – Okręg Wojskowy
 • PAL – Pułk Artylerii Lekkiej
 • PCH – Państwowa Centrala Handlowa
 • PCK – Polski Czerwony Krzyż
 • PDP – 3. Pomorska Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta
 • PPR – Polska Partia Robotnicza
 • PPS – Polska Partia Socjalistyczna
 • PRN – Powiatowa Rada Narodowa
 • PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
 • PSL NW – Polskie Stronnictwo Ludowe Nowe Wyzwolenie
 • PSL-L – Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica
 • PUBP – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
 • PUR – Państwowy Urząd Repatriacyjny
 • RKU – Rejonowa Komenda Uzupełnień
 • RN – Rada Narodowa
 • ROAK – Ruch Oporu Armii Krajowej
 • RZKB – Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany Wojska Polskiego
 • SCh, SChł – Samopomoc Chłopska
 • SD – Stronnictwo Demokratyczne
 • SL – Stronnictwo Ludowe
 • SOK – Służba Ochrony Kolei
 • SP – Stronnictwo Pracy
 • TUL – Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
 • TUR – Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego
 • UB – Urząd Bezpieczeństwa
 • UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
 • VD – Volksdeutsch
 • WBW – Wojska Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • WiN – Wolność i Niezawisłość
 • WK – Wojewódzki Komitet
 • WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
 • WP – Wojsko Polskie
 • WPW - Wydział Polityczno-Wychowawczy
 • WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
 • WUBP – Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
 • ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”
 • ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich
 • ZWM – Związek Walki Młodych
 • ZZ – Związki Zawodowe

Opcje strony