Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Czerwiec 1956

1956 - Bibliografia Poznańskiego Czerwca, wybór opracowała Karolina Bittner

 • Albrecht-Szymanowska W., Bibliografia Poznańskiego Czerwca 1956, Poznań 1996.
 • Bartkowiak Z., Poznański Czerwiec 1956 w medalierstwie, Poznań 1996.
 • Białecki K., Represje wobec zbuntowanego miasta – śledztwa i procesy uczestników Poznańskiego Czerwca `56 [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, 2006.
 • Białecki K., Represje wobec zbuntowanego miasta [w:] Niezależna Gazeta Polska, 2006.
 • Białecki K., Skupień A., Szpital Raszei [w:] Biuletyn IPN, Warszawa 2006.
 • Bombicki M.R., Poznań '56, Poznań 1992.
 • Borowicz I., Przełomowy rok 1956. Poznański Czerwiec - Polski Październik - Budapeszt. Poznań [w:] Pamięć i Sprawiedliwość, 1996.
 • Bosacki Z., Bunt poznański 28 czerwca 1956 roku, Poznań 1986.
 • Braniecki W., Czerwiec ’56: pod poznańskimi krzyżami, Poznań 2006.
 • Brzozowski H., Poznański Czerwiec '56 na znaczkach poczty podziemnej 1982-1989, Poznań 1996.
 • Bystrzycki P., Poznański Czerwiec 1956 - "silne wzburzenie moralne" [w:] Życie i Myśl, 1996
 • Challenging communism in Eastern Europe: 1956 and its legacy, red. Cox T., Londyn 2008.
 • Choniawko A., 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu, KW PZPR w Poznaniu, do użytku wewnątrzpartyjnego, Poznań 1982.
 • Codogni P., Rok 1956, Warszawa 2006.
 • Czerwiec’56, red. Wiesiołowski J., Poznań 2006.
 • Czerwiec ‘56 – Poznań ‘56: 50 rocznica powstania poznańskiego czerwca, red. Trzeciakowski L., Poznań 2006.
 • Czubiński A., Czerwiec 1956 w Poznaniu, Poznań 1986.
 • Czubiński A., Poznań Czerwiec 1956-1981, Poznań 1981.
 • Dabertowa E., Łuczak. A., Walka o pamięć Czerwca'56 : obchody 26. rocznicy Czerwca w 1982 r. (stan wojenny), Poznań 2001.
 • Dabertowa E.R., Lenartowski M., Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956: symbol pamięci i sprzeciwu, Poznań 1996.
 • Dudek A., Marszałkowski T., Walki uliczne w PRL 1956-1989, Kraków 1992.
 • Dwojak F., Mój czerwiec 1956 (wspomnienia świadka wydarzeń), Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW, czerwiec 1981.
 • Echo poznańskiego Czerwca ’56: projekt edukacyjny: podsumowanie, red. Rydian V., Poznań 2006.
 • Eisler J., Kupiecki R., Na zakręcie historii – rok 1956, Warszawa 1992.
 • Fenrych Z., Kuświk B., Śladami Poznańskiego Czerwca 1956, Poznań 2008.
 • Goodwyn L., Cegielszczacy mówią „jawnie i głośno”, Poznań 1990.
 • Górny A., Poznański Czerwiec i czas "przeklętej" mitologii [w:] Przegląd Powszechny, 1996.
 • Grupińska-Bis M., Gorzelańczyk W., Echa Czerwca: kronika obchodów 50. rocznicy Powstania Poznańskiego 1956 roku, Poznań 2006.
 • Hofman I., Poznański czerwiec z perspektywy paryskiej "Kultury" [w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, Poznań 2003.
 • Jankowiak S., Poznański Czerwiec 1956 w obradach VII Plenum KC PZPR (18-28 lipca 1956 roku), [w:] „Kronika Wielkopolski” 1989, nr 4, s. 17-29.
 • Jankowiak S., Reakcja Zachodu na Poznański Czerwiec 1956 roku [w:] „Kronika Wielkopolski”, 1996, nr 3, s. 31-53.
 • Jankowiak S, Makowski E., Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach, Poznań 1995.
 • Jankowiak S, Machcewicz P., Rogulska A., Zranione miasto, Poznań-Warszawa 2003.
 • Jankowiak S, Machcewicz P., Rogulska A, Rozstrzelana nadzieja. Poznański Czerwiec 1956, Poznań 2006.
 • Jakubowski M., Stowarzyszenie „Poznański Czerwiec 56”, Poznań 2007.
 • Jasiński M., 1956 – Poznański Czerwiec, Poznań 2006.
 • Jastrząb Ł., Biogramy ofiar Poznańskiego Czerwca 1956r., Warszawa 2007.
 • Jastrząb Ł., „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”: Poznański Czerwiec 1956r. - straty osobowe i ich analiza, Poznań 2006.
 • Jędraszewski M., Pasja według Czerwca ’56: droga krzyżowa upamiętniająca 50. rocznicę Powstania Poznańskiego. Poznań 2006.
 • Jędraszewski M., Sikorski A., Tu, na tym miejscu…: rzecz na 50. rocznicę Powstania Poznańskiego ’56, Poznań 2006.
 • Karwat J., Tischler J., Nowak-Jeziorański J., 1956 Poznań – Budapeszt, Poznań 2006.
 • Kawiak I., 52 rocznica Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku w Politechnice Poznańskiej, Poznań 2008.
 • Korczak J., Poznański Czerwiec 1956 - po latach [w:] W drodze, 1990.
 • Krajobraz w czerwieni 1956: projekt plastyczny przygotowywany przez Centrum Kultury „Zamek”, Poznań 2006.
 • Kramarczyk M., Poznański Czerwiec 1956 roku w świetle prasy centralnej i regionalnej [w:] Kronika Wielkopolski, Poznań 2003.
 • Kronika Miasta Poznania, Poznań 2001:
 • Najwer E.: Jak powstawał pomnik Poznańskiego Czerwca. Decydujące spotkanie - marzec 81; Ziółkowski J.: Poznański Czerwiec i jego pomnik; Piotrowski P.: Między totalitaryzmem i demokracją. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956.
 • Ku wolności: powstanie poznańskie 1956; red. Jędraszewski M., Poznań 2006.
 • Ladorski H., Niepokonani ’56 Poznań, Poznań 1992.
 • Leśniak F., Poznański Czerwiec '56 [w:] Biuletyn IPN, Warszawa 2001.
 • Łubczyk G., Maldis M., 13 lat, 13 minut = 13 év, 13 perc, Warszawa 2006.
 • Machcewicz P, Polski rok 1956, Warszawa 1993.
 • Maciejewski J., Mityczne symbole i polityczne realia: studia i głosy, Poznań 2007.
 • Makowski E., Poznański Czerwiec 1956 - pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2006.
 • Matelski D., Działalność Stowarzyszenia "Poznański Czerwiec '56" w latach 1989-2008, Poznań 2008.
 • Między pokoleniami: Czerwiec 56, red. Bergandy W., Bochenska K., Wrócińska-Sławska L., Poznań 2007.
 • Nalepa E. J., Pacyfikacja zbuntowanego miasta : Wojsko Polskie w Czerwcu 1956 r. w Poznaniu w świetle dokumentów wojskowych, Warszawa 1992.
 • Nalepa E.J., Po obu stronach barykady: Wojsko Polskie w Poznaniu 1956 w dokumentach, Warszawa 1998.
 • Nieznane dokumenty, opracowania, fotografie, materiały do druku przygotowała Zofia Trojanowiczowa, Biblioteka Poznańskiego Czerwca ’56 nr 2, Komitet Obchodów 35 Rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56, Poznań1991.
 • Obrona gmachu Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu w dniu 28 czerwca 1956 roku w relacji Feliksa Dwojaka, oprac. Jastrząb Ł., [w:] Kronika Wielkopolski 2007, nr 2, s. 15-22.
 • Paprzycki L., Ul. Kochanowskiego 28-29 czerwca 1956. Fotografie i relacje, Poznań 1996.
 • Po obu stronach barykady. Wojsko Polskie w Poznaniu 1956 w dokumentach, wstęp i opracowanie E.J. Nalepa, Warszawa 1998.
 • Potograbski M.J., Powstanie poznańskie 1956 roku: wspomnienia rodzin o zabitych, niektóre relacje manifestacji, walki i obrony, Poznań 1997.
 • Poznański Czerwiec 1956, red. Maciejewski J., Trojanowiczowa Z., wyd. I – Poznań 1981, wyd. II poprawione i rozszerzone – Poznań 1990.
 • Poznański Czerwiec 1956, red. Jankowiak S., Rogulska A., Warszawa 2002. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 26 VI 2001 r.:
  • Osękowski Cz.: Społeczno-polityczne tło poznańskiego Czerwca 1956; Rochatka T.: Poznańskie zakłady pracy w planie sześcioletnim i w pierwszej połowie 1956 roku; Zwiernik P.: Strajki i protesty w Poznaniu i Wielkopolsce w świetle akt KW PZPR w Poznaniu (29 czerwca - 18 lipca 1956); Bedyński K.: Więzienia i więziennictwo w czasie poznańskiego Czerwca 1956; Łuczak A.: Komentarze prasy krajowej o poznańskiem Czerwcu 1956 i ich odbiór w Wielkopolsce; Leśniak F.: Reakcja prasy zachodniej na poznański Czerwiec 1956; Jankowiak S.: Reakcja prasy Republiki Federalnej Niemiec na poznański Czerwiec 1956; Pątek K.: Poznański Czerwiec 1956 w programach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; Szczepańska A.: Władze i społeczeństwo Szczecina wobec poznańskiego Czerwca 1956; Kamiński Ł.: Społeczeństwo Dolnego Śląska wobec poznańskiego Czerwca 1956; Wojciechowski M. L.: Poznański Czerwiec 1956: insurekcja, rewolta czy "wypadki"?; Zwiernik P.: Kalendarium poznańskiego Czerwca 1956.
 • Poznański Czerwiec '56: sens pamięci, red. Ratajczak W., Poznań 2006.
 • Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, red. Białecki K., Jankowiak S., Poznań 2007:
  • Jankowiak S.: Sytuacja społeczno-gospodarcza w Wielkopolsce w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych na tle sytuacji w kraju; Rochatka T.:, Nastroje w poznańskich zakładach pracy w czerwcu 1956 roku; Eisler J.: , Poznański Czerwiec '56 - powstanie, protest, bunt; Stryjkowski K.: Poznański Czerwiec w materiałach Archiwum Państwowego w Poznaniu; Rybak B., Rafał R.: Dokumentacja archiwalna dotycząca powstania czerwcowego - przegląd materiałów wypożyczonych z OBUiAD w Warszawie; Karwat J.: Echa Czerwca 1956 w Wojsku Polskim; Kozłowski K., Nastroje społeczne na Wybrzeżu po poznańskim czerwcu; Habielski R.: Możliwości i oczekiwania. Emigracja wobec wypadków poznańskich; Hajdasz J.: Poznański Czerwiec w programach Rozgłośni Polskiej RWE; Mikołajczyk M.: Wydarzenia poznańskie w oczach Zachodu; Antipowa O.: Reakcja społeczeństwa ukraińskiego na Polski Październik 1956 roku; Kopyś T.: Komunistyczna Partia Czechosłowacji i społeczeństwo Czechosłowacji wobec kryzysu politycznego na Węgrzech i w Polsce w 1956 roku; Tischler J.: Rewolucja węgierska w 1956 roku oraz jej odgłosy w Polsce; Labrenz-Wiess H.: Poznański Czerwiec w dokumentach Stasi; Żerko S.: Reakcje niemieckie na wydarzenia w Poznaniu; Białecki K.: Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem trzech" w świetle zachowanych materiałów UB; Skupień A.: Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziewięciu" w świetle zachowanych materiałów UB; Miłosz J.:, Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu" w świetle zachowanych materiałów UB; Sandorski J.: Wymiar sprawiedliwości PRL w 1956 r. na tle procesów uczestników „poznańskiego czerwca"; Leśkiewicz R.: Działania operacyjne UB/SB prowadzone wobec Mecenasa Stanisława Hejmowskiego; Trojanowiczowa Z.: Jak powstawała książka „Poznański Czerwiec 1956"; Dabert E.:, Pamięć o Poznańskim Czerwcu w latach osiemdziesiątych; Kwilecki A.:, Poznański Czerwiec 1956-2000. Pamięć i tradycja.
 • Poznański czerwiec 1956 w świetle dokumentów [w:] Odra, red. Stępka S., 1991.
 • Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników, oprac. Ziemkowski A., wyd. I - Poznań 1995, wyd. II – Poznań 2008.
 • Poznański Czerwiec '56. Nieznane dokumenty, opracowania, fotografie. Materiały do druku przygotowała Trojanowiczowa Z., Poznań 1991.
 • Poznański czerwiec w świadomości i historii, red. Eisler J., Poznań 1996.
 • Przełomowy rok 1956 : Poznański Czerwiec, Polski Październik, Budapeszt, red. Makowski E., Jankowiak S., Poznań 1998. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Poznań, 26-27 czerwca 1996 r.:
  • Czubiński A.: Przełom roku 1956. Geneza i znaczenie; Malendowski W.: Uwarunkowania międzynarodowe a wydarzenia w Polsce i na Węgrzech w 1956 roku; Skrzypek A.: Wpływ polityki Nikity Chruszczowa na wydarzenia w Polsce roku 1956; Makowski E.: Poznański Czerwiec 1956; Karwat J.: Wojsko polskie w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca. Fakty i mity; Osękowski Cz.: Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej wobec Poznańskiego Czerwca; Jankowiak S.: Reakcje Zachodu na procesy poznańskie; Augustyniak W., Sandorski J.: Prawne aspekty odpowiedzialności za Poznański Czerwiec 1956; Robakowski K.: Polski Październik; Jastrzębski W.: Bydgoski Październik 1956; Paździora M.: Międzynarodowy ruch komunistyczny wobec Polskiego Października 1956; Oriechow A. M.: Nowe dokumenty archiwów moskiewskich na temat wydarzeń Października 1956; Kozłowski K.: Rok 1956 na Wybrzeżu; Topol S.: Rok 1956 na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim; Kazarina I.: Spojrzenie z Moskwy na wydarzenia w Polsce w 1956 roku; Brendel J.: Dwie drogi buntu. Poznań - Budapeszt 1956; Wieliczko M.: Wydarzenia węgierskie 1956 roku w oświetleniu prasy w Polsce południowej; Prozumienszczikow M. J.: Wpływ kryzysu politycznego w Polsce i na Węgrzech w 1956 roku na ewolucję radzieckiej polityki zagranicznej.
 • Przyborowska K., Poznańskie procesy 1956. T. 1, „Proces Trzech”, Poznań 2009.
 • Ptasiński J., Wydarzenia poznańskie: czerwiec 1956, Warszawa 1986.
 • Reczek R., Życie społeczno-polityczne w Wielkopolsce w latach 1956-1970, Poznań 2008.
 • Rok 1956 – 28 czerwca: wspomnienia i refleksje 50 lat później, Poznań 2006.
 • Szlązak M., Poznański czerwiec '56 [w:] Biuletyn IPN, Warszawa 2003.
 • Tarniewski M., Porcja wolności (Październik 1956), Warszawa 1985.
 • Trojanowiczowa Z., Krajobraz po Czerwcu, Poznań 1990.
 • Trzeciakowski L., Poznański Czerwiec 1956, [w:] „Kwartalnik Historyczny” 1982, nr 1, s. 153-158.
 • Tuliszka E., O wypadkach Poznańskiego Czerwca 1956r., Biuro Prasowe MKZ Wielkopolska, Poznań 1981.
 • Unierzyski J., Od pomysłu do realizacji: Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 w fotografii Jerzego Unierzyskiego, Poznań 2005.
 • Wąsowska-Tomawska D., Czerwiec 1956, [w:] Akant, r. 12, nr 2 (2009), s. 27.
 • Widziałem powstanie Czerwiec 1956: wspomnienia uczestników powstania poznańskiego o czerwcu 1956, nadesłane na konkurs „Przewodnika Katolickiego”, Poznań 2006.
 • Wojcieszyk E., Poznański Czerwiec 1956r. i odwilż październikowa w archidiecezji poznańskiej w świetle dokumentów aparatu represji PRL, [w:] Kronika Wielkopolski 2007, nr 2, s. 5-14.
 • Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956, red. Makowski E., wyd. I i II, Poznań 1981.
 • Zachowane w dźwięku, czyli Poznański Czerwiec ‘56 w archiwum Radia Merkury SA, oprac. P. Frydryszek,
 • Ziemkowski A., Materiały pomocnicze do analizy uczestnictwa w zbrojnym wystąpieniu czerwcu ’56 w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Ziemkowski A., Pomnik Poznańskiego Czerwca ’56. Wybór dokumentów, Poznań 1996.
 • Ziemkowski A., Poznański Czerwiec 1956. Relacje uczestników, Poznań 1995.
 • Ziętara P., Poznański Czerwiec 1956 r. z emigracyjnej perspektywy [w:] Niepodległość, 1999.
 • Zuber S., Przyczyny wybuchu Powstania poznańskiego w czerwcu 1956 roku, Poznań 1998.

Opcje strony