Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

9 czerwca

Uwięzieni w ZK w Strzebielinku członkowie Komisji Krajowej oraz zarządów regionalnych Bydgoszczy, Gdańska, Słupska i Torunia wystosowali na sesję Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie obszerny dokument pt. „Władze polskie dążą do likwidacji niezależnego ruchu związkowego”. Dokument podpisało 25 osób. We Wrocławiu ukazał się (z datą 13 czerwca) pierwszy numer nowego pisma – „Solidarność Walcząca”, przygotowanego przez grupę skupioną wokół Kornela Morawieckiego.

10 czerwca

Procesja Bożego Ciała w Łomży przekształciła się w największą poza Białymstokiem demonstrację w regionie. Wielu jej uczestników miało wpięte w klapy znaczki „S” i oporniki, inni byli przepasani biało – czerwonymi wstęgami z kirem. Z zapisów MSW: „Przed i w trakcie trwania procesji z okazji Bożego Ciała przed pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 roku w Elblągu masowo składano kwiaty i zapalano znicze”.

11 czerwca

Z zapisów MSW: „W Walcowni Drobne[!] Huty im Lenina w Krakowie wystawiono metalową kapliczkę”.

12 czerwca

Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał w trybie doraźnym cztery osoby na kary od 3 lat do 3,5 roku więzienia za pomoc w organizowaniu akcji protestacyjnej .

13 czerwca

W Załężu grupa internowanych działaczy „Solidarności” podjęła strajk głodowy. W kolejną „miesięcznicę” stanu wojennego doszło do demonstracji ulicznych we Wrocławiu, Nowej Hucie, Gdańsku. Powołano Tymczasowy Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” w Puławach. W Gorzowie Wielkopolskim powołano podziemną Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”, na czele której stanął Zbigniew Bełz, kierujący nią do aresztowania 15 IV 1983.

14 czerwca

Z zapisów MSW: „W ośrodku odosobnienia w Białołęce Dworskiej w godzinach nocnych internowani zorganizowali protest przeciwko stanowi wojennemu”.

15 czerwca

Z zapisów MSW: „60 pracowników Kombinatu Budowy Maszyn <<Częstochowa>> w Częstochowie odmówiło podjęcia wynagrodzenia na skutek obniżenia zarobków za maj br. przeciętnie o ok. 4 tysiące złotych na osobę”.

16 czerwca

W Poznaniu tajne struktury największych zakładów pracy (HPC, „Teletry”, „Centry”, „Pometu”) oraz środowisko „Obserwatora Wielkopolskiego” powołały Tymczasową Komisję Koordynacyjną „Solidarność” Region Wielkopolska podporządkowaną ogólnopolskiemu TKK. W jej skład weszli Ireneusz Adamski – przedstawiciel redakcji „OW”, Ryszard Biniak (HCP), Wiesław Chossa („Teletra”), Jerzy Majchrzak („Centra”), Stanisław Pawlak („Pomet”), Henryk Tomczyk – przedstawiciel grupy komisji zakładowych. Po czterech spotkaniach przedstawicielem „OW” został Marek Przybyła. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał członków Podziemia NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej. 13 oskarżonych skazano na kary od 2 do 6 lat więzienia. Wobec 3 oskarżonych Sąd umorzył postępowanie karne. Był to największy proces polityczny działaczy „Solidarności” z tego regionu.

17 czerwca

Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Zielonej Górze skazał w trybie doraźnym 15 osób na kary od 2 lat w zawieszeniu na 3 do 6 lat za kontynuowanie działalności związkowej, założenie nielegalnego związku o nazwie Podziemie NSZZ „Solidarność” Ziemi Świebodzińskiej.

18 czerwca

Z zapisów MSW: „W Wydziale Konstrukcji Stalowych Huty im. B. Bieruta w Częstochowie zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją domagającą się uwolnienia internowanego pracownika huty”.

20 czerwca

Z zapisów MSW: „O godzinie 22.00 w Poznaniu przez 14 minut [!] nadano audycję <<Radia Solidarność Poznań>> na falach ultrakrótkich”.

21 czerwca

Z zapisów MSW: „Po zakończeniu nabożeństwa w kościele pw. Św. Kazimierza w Białymstoku grupa ok. 2 tysięcy osób o godz. 20.00 przeszła w szyku niezorganizowanym na ul. Leszczynową na plac budowy nowego kościoła, gdzie śpiewano pieśni religijne i zawieszono na krzyżu symbole NSZZ <<Solidarność>>”.

22 czerwca

Sąd Wojewódzki w Toruniu skazał w trybie doraźnym 9 osób na kary od 1,5 roku więzienia do 3,5 roku w zawieszeniu na dwa lata.

23 czerwca

Z zapisów MSW: „W Zakładach Metalurgicznych „Pomet” w Poznaniu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup kwiatów pod pomnik Czerwca 1956”.

24 czerwca

Aresztowano członka małopolskiego RKW Stanisława Handzlika. Później skazano go na 4 lata więzienia.

24-25 czerwca

Z zapisów MSW: „W ośrodku w Darłówku zorganizowano wśród internowanych protestacyjny strajk głodowy”.

25 czerwca

Z zapisów MSW: „W godzinach 15.00-15.20 przed obeliskiem [ku czci] wydarzeń czerwcowych 1976 roku w Ursusie grupa 200 pracowników Zakładów Mechanicznych „Ursus” złożyła kwiaty, zapaliła znicze, śpiewała pieśni religijne – jeden z uczestników odtworzył z magnetofonu przemówienie okolicznościowe ukrywającego się działacza NSZZ <<Solidarność>>”.

26 czerwca

TKK wydała odezwę do społeczeństwa z apelem o powstrzymanie się do 22 lipca 1982 od strajków i masowych, demonstracji ulicznych. Miała to być zachęta dla władz do nawiązania dialogu, szukania porozumienia.

27 czerwca

We Wrocławiu pierwszą audycję nadało Radio „Solidarność Walcząca”. Do końca roku wyemitowano 28 audycji. Powstała Tymczasowa Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego. SB rozpracowywało tę strukturę w ramach SOR krypt. „Echo”. Aresztowano 6 osób.

28 czerwca

We Wrocławiu odbyła się demonstracja, w trakcie której zatrzymano 257 osób. W Poznaniu zorganizowano niezależne obchody 26 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 w zakładach pracy, głównie w HCP. W godzinach popołudniowych miała miejsce duża demonstracja pod pomnikiem upamiętniającym te wydarzenia. Została rozproszona przez oddziały ZOMO, zatrzymano 56 osób.

29 czerwca

Z zapisów MSW: „W VII Liceum Ogólnokształcącym [im. J. Dąbrowskiego] w Zielonej Górze i Zespole Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Nowej Soli zorganizowano zbieranie podpisów pod petycjami wśród nauczycieli w sprawie pozostawienia na zajmowanych stanowiskach dotychczasowych dyrektorów szkół”.

30 czerwca

Powstała Regionalna Komisja Wykonawcza Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele Komitetu Oporu NSZZ „Solidarność” Częstochowa wraz z reprezentantami organizacji podziemnych dziewięciu największych zakładów pracy regionu utworzyli Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” (MKK). Na jego czele stanął redaktor „CDN” Zbigniew Muchowicz.

1 lipca

Z zapisów MSW: „W Kopalni Węgla Kamiennego <<Rozbark>> w pomieszczeniach biurowych kopalni zebrała się grupa 800 górników, domagając się wyjaśnień odnośnie emerytur i rent dla górników”.

2 lipca

Wprowadzono podwyżki cen napojów alkoholowych, herbaty i kawy.

4 lipca

Grupa MRKS rozlała cuchnącą substancję w Teatrze „Komedia”, którego dyrektorem była Olga Lipińska, postrzegana ówcześnie przez część środowiska aktorskiego jako osoba współpracująca z władzami stanu wojennego. W efekcie tej akcji teatr zamknięto na wiele tygodni.

5 lipca

Służba Bezpieczeństwa zatrzymała w Warszawie Zofię Romaszewską, współorganizatorkę Radia „Solidarność”.

6 lipca

Z zapisów MSW: „W Krakowie 10-minutową audycję na falach ultrakrótkich nadała nielegalna radiostacja »Solidarność Małopolska«”.

7 lipca

Z zapisów MSW: „W Kombinacie Urządzeń Mechanicznych »Łabędy« zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją, protestującą przeciwko zwolnieniu z pracy 3 pracowników zakładu”. Zakończył się proces przed Sądem Wojewódzkim w Koszalinie. Stanisław Sajkowski, Mirosław Wojnarowski, Zdzisław Wieczorek i Grzegorz Ziembiński zostali skazani na kary od 8 miesięcy do 1,5 roku pozbawienia wolności.

8 lipca

Z zapisów MSW: „W Zakładach Metalurgicznych [„Zamet”] w Przemkowie na okres 80 minut przerwało pracę 200 pracowników Wydziału PR-2, domagając się podwyżki zarobków”.

9 lipca

TKK opublikowała deklarację programową „5xTAK”. Przypomniano w niej zasadnicze cele walki związkowców w czasie stanu wojennego, na czele z uwolnieniem więzionych oraz ponowną legalizacją działania NSZZ „Solidarność”. Deklarowano gotowość uzgodnienia z władzami kwestii spornych.

10 lipca

Z zapisów MSW: „Na fali nośnej telewizji poznańskiej podczas przerwy w meczu Polska – Francja nadała audycję nielegalna radiostacja »Solidarność Wielkopolska«”.

11 lipca

Radio „Solidarność” Wielkopolski wyemitowało, w trakcie przerwy w meczu Polska – ZSRR, swoją pierwszą audycję na falach dźwięku I programu telewizji polskiej.

12 lipca

Z zapisów MSW: „We Wrocławiu na falach ultrakrótkich 10 minutową audycję nadała nielegalna radiostacja „Radio »Solidarność«””.

13 lipca

Z zapisów MSW: „Grupa 60 internowanych w ośrodku odosobnienia w Kwidzyniu zorganizowała demonstrację przeciwko stanowi wojennemu”.

14 lipca

W Warszawie powstała Komisja Współpracy Pism Niezależnych utworzona przez przedstawicieli pism „CDN-Głos Wolnego Robotnika”, „KOS”, „Tygodnik Wojenny”, „Wolę”.

15 lipca

Z zapisów MSW: „Wojewoda poznański otrzymał petycję podpisaną przez 91 osób protestujących przeciwko decyzji o rozwiązaniu »Teatru 8 Dnia«”.

16 lipca

Z zapisów MSW: „W zakładzie nr 3 Zakładów Elektromaszynowych „Celma” w Goleszowie część pracowników na znak protestu przeciwko stanowi wojennemu zaczęła nosić oporniki radiowe przy ubraniach roboczych”.

17 lipca

Minister Spraw Wewnętrznych Czesław Kiszczak poinformował, że wydano 653 paszporty osobom internowanym i 1058 członkom ich rodzin. Faktycznie wyjechało jednak jedynie 21 osób.

17-18 lipca

W Oslo odbyło się I Zebranie Biur Zagranicznych NSZZ „Solidarność”.

18 lipca

Z zapisów MSW: „46 pracowników Wydziału PO-1 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim odmówiło podjęcia przyznanej im premii pieniężnej”. Z zapisów MSW: „18 lipca w Brennie oblano kwasem tablicę na obelisku funkcjonariuszy MO i SB poległych w walkach z reakcyjnym podziemiem.”

19 lipca

W Warszawie utworzono podziemną Radę Edukacji Narodowej. Rada pełniła rolę społecznej kontroli nad działalnością podziemnego Zespołu Oświaty Niezależnej, m.in. kontrolując jego wydatki.

20 lipca

Z zapisów MSW: „W zakładzie karnym w Fordonie 30 skazanych z dekretu o stanie wojennym zorganizowało protestacyjny strajk głodowy”. Zapowiedziano powstanie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. Była to nowa forma „pasa transmisyjnego” władz do społeczeństwa. Obok PZPR udział w budowie ruchu wzięły satelickie stronnictwa polityczne: SD, ZSL, koncesjonowane organizacje zrzeszające katolików świeckich (PAX, ChSS, PZKS).

21 lipca

Zwolniono z internowania wszystkie kobiety, a 314 osobom udzielono urlopu.

22 lipca

Z zapisów MSW: „Na Placu Zwycięstwa w Warszawie po zakończeniu uroczystej odprawy warty ponownie ułożono symboliczny krzyż z kwiatów, przy którym do późnych godzin wieczornych przebywała stale grupa 100-500 osób, śpiewając pieśni religijne”. Z zapisów MSW: „22 lipca z Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Białej Nyskiej uprowadzono do Austrii śmigłowiec”.

23 lipca

W oficjalnej prasie ukazały się artykuły wyrażające potrzebę reaktywowania związków zawodowych, w tym „robotniczej Solidarności” odseparowanej od, jak to nazywano, związkowej „ekstremy”. Decyzją KZR Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Janusz Pałubicki wybrany został na przewodniczącego KZR i przeszedł do działalności podziemnej. Od tego czasu zaczął się ukrywać oraz podpisywał swoim nazwiskiem wszystkie oświadczenia KZR, a później Tymczasowego Zarządu Regionu (TZR). J. Pałubicki został także członkiem ogólnopolskiej TKK NSZZ „Solidarność”.

24 lipca

Nastąpiła likwidacja ośrodka odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. W ciągu jego funkcjonowania więziono w nim prawie czterysta opozycjonistek z całego kraju. Z zapisów MSW: „29 internowanych w ośrodku odosobnienia w Nysie zorganizowało przed budynkiem demonstrację przeciwko stanowi wojennemu”. Z zapisów MSW: „24 lipca w Dusznikach Zdroju oblano farbą pomnik żołnierzy radzieckich”.

25 lipca

Z zapisów MSW: „We Wrocławiu nadano na falach ultrakrótkich audycję z dwóch na przemian pracujących nadajników radiostacji »Radio Solidarność«”.

27 lipca

Z zapisów MSW: „Zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin w Szczecińskich Zakładach Drobiarskich »Poldrob« w Szczecinie”.

28 lipca

TKK wydało oświadczenie „5xNIE”. Wyrażono w nim rozczarowanie niespełnieniem postulatów Związku. Wezwano jednocześnie do pokojowych manifestacji 31 sierpnia w rocznicę Porozumień Gdańskich. Przedstawiono też dokument „Społeczeństwo podziemne: Wstępne założenia deklaracji programowej TKK NSZZ »S«”, w którym wezwano do tworzenia społeczeństwa podziemnego w różnych sferach aktywności, począwszy od pomocy osobom represjonowanym, a skończywszy na działalności gospodarczej.

29 lipca

Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Mirosława Krupińskiego, przewodniczącego Krajowego Komitetu Strajkowego w grudniu 1981, na 3,5 roku więzienia. TKK powołała Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność” za Granicą z siedzibą w Brukseli pod kierownictwem Jerzego Milewskiego.

30 lipca

Z zapisów MSW: „250 rolników z gminy Lipowa wystosowało petycję do wojewody, protestując w ten sposób przeciwko lokalizacji na terenie gminy nowego wysypiska dla województwa”.

31 lipca

W Gorzowie Wielkopolskim powstał Ruch Młodzieży Niezależnej, stawiający sobie cele samokształceniowe. Pismem ruchu stał się „Szaniec” – Biuletyn Informacyjny Ruchu Młodzieży Niezależnej.

1 sierpnia

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim z ustawionej publicznie „gadały” (urządzenia nagłaśniającego) nadano okolicznościowe przemówienie Zbigniewa Bujaka.

2 sierpnia

Z zapisów MSW: „W godzinach 7-13 w Spółdzielczym Kółku Rolniczym w Łochowie nie przystąpiło do pracy 25 traktorzystów i kombajnistów, domagając się poprawy zaopatrzenia w części zamienne i polepszenia warunków socjalnych”.

3 sierpnia

W gorzowskim „Stilonie” zawiązała się Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”. Zapadł wyrok w sprawie trzynastu działaczy „Solidarności” w Bełchatowie, oskarżonych o kontynuowanie działalności związkowej i wydawanie biuletynu „Solidarność Wojenna”. Kary sięgały trzech lat pozbawienia wolności.

4 sierpnia

Z zapisów MSW: „18 pracowników Stalowni Martenowskiej Kombinatu Hutniczego im. Lenina w Krakowie przerwało na okres 15 minut pracę, protestując w ten sposób w związku z rozpoczęciem procesu przeciwko St. Handzlikowi – działaczowi NSZZ „Solidarność” z Huty im. Lenina”.

5 sierpnia

Z zapisów MSW: „Na falach ultrakrótkich w Olsztynie ponownie podjęły pracę dwie nielegalne radiostacje przekazując między sobą zakonspirowaną (zaszyfrowaną) korespondencję”.

6 sierpnia

Z zapisów MSW: „W Krakowie grupa 15 osób usiłowała zorganizować »marsz szlakiem I Kadrowej« – zatrzymano 7 osób”.

7 sierpnia

Z zapisów MSW: „7 sierpnia w Łodzi ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, złożoną z pracowników różnych zakładów pracy, która zajmowała się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw. Zakwestionowano 500 egzemplarzy ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia”.

8 sierpnia

Z zapisów MSW: „W godzinach wieczornych nadano we Wrocławiu na falach ultrakrótkich 5-minutową audycję Radio »Solidarność Walcząca«.